Disclaimer

Door deze site te bezoeken verklaart u akkoord te gaan met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FM Report is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij FM Report.

Geen garantie op juistheid
Indien van toepassing, voor de prijzen, cijfermateriaal en informatie die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde informatie. Fouten die daarbij onbedoeld ontstaan en/of herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract, aanbieding dan wel overeenkomst met FM Report te mogen claimen of te veronderstellen. FM Report verbindt zich contractueel alleen door schriftelijk getekende documenten. FM Report streeft naar een zo actueel mogelijke website.
Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan aanvaardt FN Report daarvoor geen aansprakelijkheid.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid, volledigheid en tijdigheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. FM Report aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij, al dan niet via hyperlinks, verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van op deze pagina.

Home Disclaimer