Algemene Voorwaarden FM Report B.V.

 

1 ALGEMEEN

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1  Opdrachtgever: de partij(en) die de Opdracht geeft (geven).

1.2  Opdrachtnemer: FM Report B.V. statutair gevestigd te Beinsdorp met KvK nr. 64332365.

1.3  Opdracht: de overeenkomst waarbij Opdrachtgever een opdracht verstrekt aan Opdrachtnemer om bepaalde werkzaamheden te verrichten, onder en met bepaalde condities.

1.4  Partijen: Opdrachtgever(s) en Opdrachtnemer tezamen. Partij: een van de Partijen.

1.5  Opdrachtbevestiging: door Partijen ondertekend document waarin de Opdracht wordt bevestigd.

1.6  Dienstverlening: het geheel van de werkzaamheden verricht of te verrichten door de Opdrachtnemer zoals gedefinieerd in de Opdracht.

2 TOEPASSELIJKHEID

2.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Dienstverlening door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever, behoudens voor zover van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden in de Opdrachtbevestiging wordt afgeweken, in welk geval de afspraken in de Opdrachtbevestiging prevaleren.

2.2  De Opdrachtnemer kan gebonden zijn aan bepaalde gedrags- en beroepsregels. Opdrachtgever zal de daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen respecteren.

2.3  De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1  De overeenkomst wordt gevormd door deze Algemene Voorwaarden tezamen met de Opdrachtbevestiging en komt tot stand op het moment dat de door Partijen ondertekende Opdrachtbevestiging door de Opdrachtnemer retour is ontvangen. Zolang de Opdrachtbevestiging niet retour is ontvangen, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor haar capaciteit elders in te zetten. De Opdrachtbevestiging is gebaseerd op de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie op het moment van de samenstelling van de Opdrachtbevestiging. De Opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.2  Indien de Opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de Opdrachtbevestiging (nog) niet - getekend - retour is ontvangen, wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op het moment dat Opdrachtnemer op verzoek van de Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht is gestart.

3.3  De Opdrachtbevestiging komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

3.4  De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

4 MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER

4.1  Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat alle informatie, gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer nodig heeft voor het adequaat en correct uitvoeren van de verleende Opdracht, zowel juist, volledig en tijdig als ook in de door Opdrachtnemer gewenste vorm en op in de door Opdrachtnemer gewenste wijze aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.

4.2  Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.

4.3  Tenzij uit de aard van de Opdracht uitdrukkelijk anders voortvloeit, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie, data, gegevens en bescheiden, enz., ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

4.4  Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer, indien nodig, wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van de Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de Opdracht uit de voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Hieronder wordt onder meer begrepen het gebruik van computer en communicatiemiddelen, zoals email, telefoon en fax. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten, is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures. Opdrachtnemer zal de interne controle procedures respecteren als Opdrachtnemer van de faciliteiten van Opdrachtgever gebruik maakt.

4.5  Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit, zal Opdrachtgever het door Opdrachtnemer noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten teneinde Opdrachtnemer in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de Opdrachtbevestiging. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.

4.6  De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voort vloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het naar oordeel van de Opdrachtnemer niet, niet juist, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte informatie, gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of medewerking van werknemers of relevante derden zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Ook vertraging uit hoofde van overmacht valt hieronder.

5 UITVOERING VAN DE OPDRACHT

5.1  Alle werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde Dienstverlening is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Opdrachtnemer, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald in onder anderen de Opdrachtbevestiging.

5.2  Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke medewerk(st)er(s) de verleende Opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht. Indien in de door Partijen getekende Opdrachtbevestiging een (of meerdere) medewerker(s) met naam wordt/(en) genoemd, zal Opdrachtnemer zich inspannen om te bewerkstelligen dat de betreffende medewerker(s) gedurende de gehele looptijd van de Opdracht beschikbaar blijft (blijven) voor het verrichten van de werkzaamheden. De Opdrachtnemer heeft het recht om deze medewerker(s) na overleg met Opdrachtgever te vervangen.

5.3  Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de Opdracht is verstrekt, indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Indien Opdrachtnemer echter uit hoofde van zijn (wettelijke) zorgplicht gehouden is om meerwerk te verrichten, is hij gerechtigd dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien Opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.

5.4  Indien Opdrachtnemer derden bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Opdrachtgever overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de Opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van Opdrachtnemer om de Opdracht adequaat en correct uit te voeren. Het bepaalde in de vorige volzin is ook van overeenkomstige toepassing op Opdrachtgever.

5.5  Opdrachtnemer houdt te zake van de Opdracht een werkdossier aan met daarin (digitale) kopieën van relevante stukken, dat eigendom is van Opdrachtnemer.

5.6  Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, ziekte van werknemer(s), storingen in het computernetwerk, weersomstandigheden en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen en buiten zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat de Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

5.7  De rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer is een overeenkomst van Opdracht. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten. Ongeacht of de Opdracht is verleend met het oog op een bepaalde situatie betreffende een persoon, wordt de Opdracht uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer, haar eigenaren, haar bestuurders, alsmede degenen die voor Opdrachtnemer werkzaam zijn of zijn geweest, zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk, en zullen als zodanig nimmer door of namens de Opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld. De Opdracht eindigt niet door hun dood, ondercuratelestelling of faillissement. De uitvoering van Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de Opdracht en de uitvoering daarvan geen rechten ontlenen.

6 GEHEIMHOUDING

6.1  Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, is Opdrachtnemer en zijn de voor de Opdracht ingezette medewerker(s) verplicht tot strikte geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan daartoe ontheffing verlenen.

6.2  Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is Opdrachtnemer niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze van belang kan zijn of anderszins door wet- en regelgeving hiertoe verplicht wordt.

6.3  Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel die Opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of daartoe door Opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer, niet aan derden openbaren.

6.4  Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.

6.5  Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in artikel 6.1 en 6.2, is Opdrachtnemer gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden bij de Opdrachtgever aan (potentiële) klanten van Opdrachtnemer en dient slechts ter indicatie van de ervaring van Opdrachtnemer.

7 INTELLECTUEEL EIGENDOM

7.1  Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectueel eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectueel eigendom heeft of geldend kan maken.

7.2  Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waartoe mede begrepen computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer toegestaan. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Opdracht.

8 HONORARIUM

8.1  Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en inhuur tarieven een materiële wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

8.2  Het honorarium van Opdrachtnemer is exclusief kosten, reiskosten en onkosten van Opdrachtnemer en exclusief declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden.

8.3  Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen en leges welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.

9 BETALING

9.1  Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening via automatische incasso te geschieden dan wel handmatig maximaal binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

9.2  Bij overschrijding van de onder 9.1 genoemde termijn, is Opdrachtgever, na door Opdrachtnemer ten minste éénmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat Opdrachtgever in verzuim gebleven is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 10% van de hoofdsom plus wettelijke rente, onverminderd het recht van Opdrachtnemer de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door Opdrachtnemer gemaakte kosten, ook indien deze het wettelijke tarief te boven gaan.

9.3  Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm of een voorschot overmaakt. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen of voorschot te overmaken, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

9.4  In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

10 RECLAMES

10.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 60 kalenderdagen na de ontdekking van het vermeende gebrek aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.

10.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde Dienstverlening betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde Dienstverlening van Opdrachtnemer waarop de reclame geen betrekking heeft.

10.3 Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

11 LEVERINGSTERMIJN

11.1 Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door Opdrachtnemer is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld.

11.2 Omdat de duur van de Opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals kwaliteit van de informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de Dienstverlening dient te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit schriftelijk vooraf is overeengekomen.

11.3 De Opdracht kan door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Opdrachtnemer de Opdracht niet of niet geheel uitvoert binnen een aan haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn, in welk geval ontbinding door de Opdrachtgever mogelijk is binnen de grenzen van artikel 6:265 BW.

12 OPZEGGING

12.1 Partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde (tussentijds) per aangetekend schrijven opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten.

12.2 De overeenkomst mag door ieder der partijen per aangetekend schrijven (tussentijds) worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om haar schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden haar activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.

12.3 Indien (tussentijdse) opzegging is aangezegd door de Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, evenals van additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst (zoals onder meer kosten met betrekking tot onder-aanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die onomstotelijk aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen.

Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen. Opdrachtnemer behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking kunnen worden gesteld. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

12.4 Bij beëindiging van de overeenkomst dienen beide Partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere Partij onverwijld aan die andere Partij ter hand stellen.

13 AANSPRAKELIJKHEID

13.1 Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Opdrachtnemer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt of gebrek ontstaat doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste, ontijdige of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Opdrachtnemer voor die schade aansprakelijk tot een maximaal 25% van het bedrag van het honorarium dat Opdrachtnemer in het kader van de desbetreffende Opdracht tot het moment van ontdekking heeft ontvangen.

13.2 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens (vermeende) schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste, ontijdige of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Opdrachtnemer.

13.3 De in lid 1 neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden, waaronder begrepen andere vestigingen van Opdrachtnemer, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen doen.

13.4 Tenzij zulks uitdrukkelijk in de Opdrachtbevestiging is bepaald, worden door Opdrachtnemer geen investerings- en beleggingsadviezen verstrekt, hetgeen tevens inhoudt dat uitingen door Opdrachtnemer ter zake van enige organisatie niet kunnen worden opgevat als enige beleggingsadvies of advies tot investering in de ruimste zin des woords.

14 CONTRACTSOVERNEMING/VRIJWARING

14.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichtingen uit) de overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij Opdrachtnemer hiermee vooraf uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat. Opdrachtnemer is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om dan alle ter zake relevante (betaling-) verplichtingen uit de overeenkomst in deze Algemene Voorwaarden aan de derde op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, tenzij partijen expliciet schriftelijk anders overeenkomen.

14.2 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichtingen door Opdrachtgever uit de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden.

14.3  Indien door Opdrachtnemer bepaalde werkzaamheden worden verricht voor een (rechts)personen behorende tot een concern of een samenwerkingsverband zijn alle tot dat concern of samenwerkingsverband behorende (rechts)personen jegens Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van elkaars respectievelijke declaraties van Opdrachtnemer, behalve voor zover het (rechts)personen betreft waarvan aan het Opdrachtnemer vooraf bekend gemaakt is door de Opdrachtgever dat die geheel buiten de door haar verrichte werkzaamheden staan en evenmin wezenlijke invloed kunnen hebben in het beleid van het gehele concern of samenwerkingsverband.

15 ONAFHANKELIJKHEID

Opdrachtnemer heeft zich in bepaalde gevallen te houden aan de relevante onafhankelijkheidsvoorschriften van nationale en internationale regelgevers. Om Opdrachtnemer in staat te stellen zich aan de desbetreffende onafhankelijkheidsvoorschriften te houden, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer tijdig, juist en volledig te informeren omtrent de juridische structuur en de zeggenschapsverhoudingen van (de groep, waartoe) Opdrachtgever (behoort), alle financiële en overige belangen en participaties van Opdrachtgever, alsmede van alle overige (financiële) samenwerkingsverbanden haar onderneming of organisatie aangaand in de ruimste zin des woords.

16 INTERNETGEBRUIK

Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer door middel van elektronische communicatie zoals e-mail, mobiele applicaties, enz., met elkaar kunnen communiceren. Partijen erkennen dat aan het gebruik van hiervan risico's kleven zoals, maar niet beperkt tot, vervorming, hacking, vertraging en virussen. Partijen stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatie. Partijen zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico's. In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door Partijen ontvangen elektronische communicatie is de inhoud van de door de verzender verzonden bericht bepalend. Dienstverlening is mede gebaseerd op gebruik van digitale hulpmiddelen zoals internet en online software. De Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het niet adequaat werken van deze digitale en technische hulpmiddelen.

 

17 VERVALTERMIJN 

Voor zover in de Opdrachtbevestiging niet anders is bepaald, vervallen alle vorderingsrechten en bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop de Opdracht is beëindigd.

18 AFSTAND VAN RECHTEN

Het niet direct afdwingen van enig recht of bevoegdheid van Opdrachtnemer zal geen der rechten en bevoegdheden van Opdrachtnemer onder de Algemene Voorwaarden of  de Opdrachtbevestiging beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Opdrachtbevestiging zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan.

19 CONVERSIE

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van de Opdrachtbevestiging of Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

Indien een (deel)artikel door een rechtbank of een derde met een soortgelijk gezag, als niet van toepassing wordt verklaard, tast dit de geldigheid van de overige (deel)artikelen niet aan.

20 NAWERKING

De bepalingen van de Opdrachtbevestiging of Algemene Voorwaarden, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en Partijen blijven binden.

21 STRIJDIGE CLAUSULES

In het geval deze Algemene Voorwaarden en de Opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de Opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

22 WERVINGSVERBOD

Geen der Partijen mag tijdens de uitvoering van de Opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de Opdracht medewerkers die vanuit de andere Partij betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Opdracht in dienst nemen of deze medewerkers over indiensttreding onderhandelen dan in overleg met de andere Partij. De Partij die ondanks dit wervingsverbod toch (een) medewerker(s) van de andere Partij in dienst neemt is gehouden aan die andere Partij tenminste de wervingskosten te voldoen die de andere Partij zal moeten maken om (een) vervangende medewerker(s) aan te trekken.

23 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

23.1 Op alle overeenkomsten en afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

23.2 Tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, door de bevoegde rechter beslecht in het arrondissement waar de Opdrachtnemer haar vestigingsplaats heeft.

---///---

 

 

Home Voorwaarden