Privacy statement

Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van onze werkzaamheden. Bij de verschillende opdrachten die wij kunnen doen voor u als klant verzamelen wij persoonsgegevens die wij wettelijk moeten verzamelen om die opdracht uit te kunnen voeren, of die in het kader van onze overeenkomst met u nodig zijn voor het uitvoeren van die overeenkomst.

Wij verzamelen alleen bijzondere persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een door u gegeven opdracht, waar een wettelijke verplichting de grondslag is voor het verwerken van deze gegevens. We begrijpen het belang van het veilig bewaren van uw persoonsgegevens. Daarom hebben we verschillende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of oneigenlijk gebruik.

Ondanks onze inspanningen kan de integriteit van de gegevens nooit 100% absoluut worden gewaarborgd tegen alle bedreigingen.

Onze systemen en applicaties worden beschermd volgens de geldende normen voor de beveiliging van gegevens, zoals beveiligde servers, firewalls en versleuteling, en ook de fysieke bescherming van gebieden waar de informatie is opgeslagen. Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derde partijen, tenzij dit voor de uitvoering van uw opdracht noodzakelijk is.  Afhankelijk van de opdracht kunnen wij uw persoonsgegevens delen met partijen die nodig zijn voor onze dienstverlening, zoals de Belastingdienst als het gaat om aangiftes waar persoonsgegevens een vereiste zijn om die aangiftes te doen  en de Kamer van Koophandel als het gaat om de deponering van jaarrekeningen. In het geval dat wij de loonverwerking doen voor uw werknemers delen wij de gegevens met externe partijen waarmee wij in dat kader samenwerken. Het gaat om die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de verwerking uit te kunnen voeren. Persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt, of wordt inzage gegeven aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en/of opsporingsinstanties als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Voor zover deze derde partijen uw informatie beheren, doen ze dit volgens onze instructies, en nemen we de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat uw informatie alleen wordt gebruikt voor de beschreven doeleinden. Wij leggen deze gegevens vast op onze servers, of op de servers van onze IT dienstverlener als het gaat over back up van onze data, of in de Cloud in geval het gaat over gescande documenten ten behoeve van de administratie die wij voor u voeren, of op de servers van software leveranciers zoals bijvoorbeeld Informer, Exact, Unit 4. De opslag van gegevens vindt plaats op servers in de Europese Unie. In geval van de Cloud gerelateerde service kan de opslag ook plaatsvinden buiten de EU.

Uw persoonsgegevens worden door ons slechts bewaard voor zo lang die nodig zijn om diensten aan u te verlenen, dit wettelijk is toegestaan of totdat u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens, rekening houdend met de wettelijke bewaartermijnen.

Home Privacy